JAVNI POZIV za dodjelu potpora u turizmu na području Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar u 2024

Informacije i zaštita podataka

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica područja Bilogora - Bjelovar uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/2015. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici područja Bilogora - Bjelovar. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 • na adresu: Turistička zajednica područja Bilogora – Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar
 • na fax broj: 043/ 243 944
 • elektroničkom poštom: info.tzbb@gmail.com
 • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice područja Bilogora – Bjelovar. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. (Više na linku: azop.hr)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Turistički ured Turističke zajednice područja Bilogora - Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar
Tel. 043/ 243 944; mail: akelek.tzbb@gmail.com

Pravni okvir

Zakoni i podzakonski akti

a. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, NN 42/20)
Provedbeni propisi:

 1. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, NN 72/17)
 2. Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
 3. Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09, NN 124/10, NN 15/13, NN 65/13)
 4. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)

b. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19NN 144/20)
Provedbeni propisi:

 1. Uputa za popunjavanje obrazaca TZ za 2021. godinu
 2. Primjer ispunjenog obrasca TZ2
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 144/20)
 4. Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20)
  Dopuna (NN 88/20)

c. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 144/20)
Provedbeni propisi:

 1. Uputa za popunjavanje obrazaca TZ za 2021. godinu
 2. Primjer ispunjenog obrasca TZ2
 3. Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20)
 4. Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 88/20)

d. Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, NN 32/20, NN 42/20)
Provedbeni propisi:

 1. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. (NN 64/2021)
 2. Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20)
 3. Pravilnik o sustavu Evisitor (NN 43/20)
 4. Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe NN 71/19)
 5. Odluka o visini turističke pristojbe na području Bjelovarsko – bilogorske  županije za 2021.

Opći akti

Statut Turističke zajednice područja Bilogora-Bjelovar
Donesen na konstituirajućoj sjednici Skupštine Turističke zajednice područja Bilogora-Bjelovar održanoj dana 30. studenog 2020. godine

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice područja Bilogora-Bjelovar
Donesen na konstituirajućoj sjednici Skupštine Turističke zajednice područja Bilogora-Bjelovar održanoj dana 30. studenog 2020. godine

Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Bilogora-Bjelovar
Donesen na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Bilogora-Bjelovar održanoj dana 25. ožujka 2021. godine

Dokumenti

Strategija razvoja turizma
Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine usvojena na 8. sjednici Hrvatskog sabora 26. 4. 2013. (NN 55/13)
Strategija turističkog razvoja destinacije na području Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar – dokument je u izradi

Turistički master plan
Turistički master plan Bjelovarsko-bilogorske županije

Izjava o pristupačnosti
Preuzmite dokument

E-visitor - Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

Od 1. siječnja 2016. uveden je novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj koji je "e Visitor" razvila Hrvatska turistička zajednica.
Sustav "e Visitor" služi prijavljivanju i odjavljivanju turista te prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima te se od strane istih koristi bez plaćanja naknade.
Što se tiče područja Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar, pristup ovom sustavu imaju vlasnici svih smještajnih objekata s područja Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar,  kao i nadležna tijela državne uprave, s tim da unos podataka u sustav pružatelji smještajnih usluga vrše direktno ili posredstvom zaposlenih u TZ BB.

Poveznica na internetsku stranicu Hrvatske turističke zajednice na kojoj su objavljene smjernice i preporuke za postupanje prema općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) za korisnike sustava eVisitor te osnove za prikupljanje osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu eVisitor namijenjene gostima koje su prevedene na 12 stranih jezika:
https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor

  Business - Sve